Pravila privatnosti

Informacije za videonadzor

Video nadzor se odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Prostor pod video nadzorom označava se i ispitanik obavještava odgovarajućom naljepnicom, u smislu čl. 27 Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), da je prostor pod video nadzorom, o podacima o voditelju obrade, podacima za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava, sve uz jednostavnu i lako razumljivu sliku koja ukazuje na video nadzor.

Informacije u smislu čl. 27 Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i čl. 13 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podatka te o stavljanju izvan snage Direktive  95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podatka; Službeni list Europske unije br. L 119 od 4. svibnja 2016.g.), su:

 • Voditelj obrade je: PACIJENT DVA  ustanova za zdravstvenu skrb, I. Loparska 1, Zagreb, OIB 03282560048.
  • Kontaktni podaci voditelja obrade podataka:
 • Kontakt službenika za zaštitu podataka:
  • Evelina Protić, dipl.oec:
   • e-mail: voditelj@pacijent.hr
   • telefon: 01 30 17 201
   • pošta/pismeno: adresa voditelja osobnih podataka, uz napomenu "Za službenika za zaštitu osobnih podatka"
 • Svrha obrade podataka:
  • Zaštita imovine i osoba.
  • Obrada osobnih podataka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Voditelj obrade osobnih podatka obrađuje osobne podatke putem video nadzora u isključivo u svrhu kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora/sjedište voditelja obrade podataka te zaštite osoba i imovine odnosno smanjenja izloženosti prostora i osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.
 • Pravna osnova za obradu:
  • Legitimni interes voditelja obrade podataka u smislu čl. 6 st.1 toč. Opće uredbe o zaštiti  podataka
 • Legitimni interes voditelja obrade podataka:
  • Legitimni interes voditelja obrade podataka je u zaštiti imovine i osoba (radnika, pacijenata, klijenata, poslovnih partnera i trećih/ostalih osoba) od nezakonitih radnji poput provala,  krađa, razbojstava, nasilja i sličnih događaja.
 • Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka:
  • Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju ona vlasti.
  • Osobe koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ne smiju koristiti snimke iz sustava video nadzora suprotno utvrđenoj svrsi video nadzora.
  • Sustav video nadzora zaštićen je od pristupa neovlaštenih osoba.
  • Voditelj obrade i izvršitelj obrade ako/koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade, uspostavljaju automatizirani sustav zapisa za evidentiranje  pristupa snimkama  podacima prikupljenim putem video nadzora.
  • Pristup podacima prikupljenim putem video nadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova i svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.
 • Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:
  • Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci, osim ako je posebnim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom  postupku.
 • Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima prikupljenim
  • video nadzorom (čl. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ispravak (čl.16 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje podataka (čl. 17 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl. 18 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prigovor (čl. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka)

Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Informacije za natječaj za zapošljavanje

 • Voditelj obrade podatka je: PACIJENT DVA ustanova za zdravstvenu skrb, Zagreb
 • Kontaktni podaci voditelja obrade podataka su: 01 30 17 201
 • Službenik za zaštitu podataka je: Evelina Protić,dipl.oec.
 • Svrha radi koje se obrađuju osobni podaci: natječaj za zapošljavanje
 • Pravna osnova za obradu: Čl. 6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (privola)
 • Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati osobne podatke:
  • u slučaju  odabranog kandidata sve dok postoji pravni temelj za obradu osobnih podataka t.j. za vrijeme trajanja radnog odnosa/ugovora o radu odnosno i nakon ovoga u slučaju i za vrijeme propisano zakonom;
  • u slučaju ostalih kandidata – u roku 30 dana od odabira. Voditelj obrade čuvati će osobne podatke i dulje, do 12 mjeseci, u slučaju kada postoji mogućnost naknadnog odabira/zapošljavanja kandidata
 • kandidat ima pravo  da od voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na njega ili pravo na ulaganje prigovora na obradu podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade);
 • kandidat može privolu povući u svakom trenutku - pisanom izjavom dostavljenom na adresu poslodavca ili na e-mail: sluzbenik@pacijent.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;  
 • kandidat ima pravo podnijeti u vezi povrede prava tj. osobnih podataka, prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Top closearrow-circle-o-downbars